AS Product
  ERP
Enterprise resource planning
  AS SMO
Stock management online
  AS Account
Account management online
  AS CMO
Cheque management online
  AS ARMBAR
Develop barcode online
  AS Report
Web report builder
      สร้าง Barcode ฟรี ทันที       
AS SMO
  
คุณสมบัติทั่วไป
+ เป็นโปรแกรม Web Application ที่รวบรวม ความสามารถ ของเทคโนโลยี Internet Barcode และ Pocket PC เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา
+ สามารถทำการป้อนข้อมูลและ เรียกดูรายงานบน Pocket PC ได้ตลอดเวลา
+ สามารถใช้งานได้ทันที่บนเครื่อง Conputer ที่มี IE ไม่จำเป็นต้องติดตั่ง Acrobat Reader Option
+ สามารถเปลี่ยนแปลงตัวอักษรได้ตามต้องการ
+ สามารถตรวจสอบผู้สร้าง และแก้ไขข้อมูลได้ มีระบบ MCS เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง และลดข้อผิดพลาด ในการสร้างรหัสสินค้า
+ สามารถสั่งพิมพ์รายงานในรูปแบบ HTML และ PDF ได้
+ สามารถส่งข้อมูลในรูปแบบ CSV และ XML เพื่อเข้าสู่โปรแกรม EXCEL ได้
+ สามารถสร้างหรือแก้ไขรายงาน และแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้เอง
+ สามารถสร้าง Barcode Sticker และสั่งพิมพ์ Barcode ได้หลายรูปแบบตามต้องการ
คุณสมบัติหลักของโปรแกรม
+ รองรับระบบสินค้าหลายระดับ Parent and Child
+ ตรวจสอบจำนวนสินค้า แยกกลุ่มสินค้าได้
+ รองรับหน่วยนับขนาน ตัวคูณแบบคงที่และไม่คงที่
+ สามารถบริหารสินค้าแยกตาม Lot แยกตาม Serial แยกตาม Barcode ได้
+ สามารถกำหนดจุดต่ำสุด จุดสูงสุด จุดสั่งซื้อ จุดสั่งผลิต หรือสั่งซื้อเป็นช่วงเวลาได้
+ สามารถสร้างใบสั่งผลิตเพื่อควบคุมสินค้า และวัตถุดิบ ระหว่างผลิตได้ WIP (Worh In Process)
+ สามารถวางแผนและติดตามใบสั่งผลิต รวมถึงติดตามสินค้าที่ได้จากการผลิต
+ สามารถบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ของลูกค้ามากมายเช่น กำหนดหลายสถานที่ส่งของ และที่อยู่ของลูกค้าแต่ละราย เป็นต้น
+ สามารถบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ของเจ้าหนี้ได้มากมายเช่น กำหนดหลายสถานที่ส่งของ และที่อยู่ของลูกค้าแต่ละราย เป็นต้น
+ และความสามารถอื่น ๆ อีกมากมาย
โปรแกรม AS SMO
Stock Management Online.

โปรแกรมบริหารสินค้าและวัตถุดิบคงคลัง แบบออน์ไลน

+ ผสมผสานเทคโนโลยีทาง Internet Barcode,
Pocket PC
+ รวดเร็ว ประหยัด ลดความผิดพลาด จากระบบเอกสาร
+ ตรวจสอบและติดตามการ Update ข้อมูล Stock ได้ทันที
+ สามารถวางแผนการซื้อ การขาย การผลิต อย่างมีระบบ รวดเร็ว และแม่นยำ
+ ค้นหาประวัติการซื้อ การขาย การผลิตของสินค้าได้อย่างถูกต้อง
โปรแกรม AS SMO
Stock Management Online.
 • เป็นโปรแกรมบริหารสินค้าและวัตถุดิบคงคลัง ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ทำงานบน WEB ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ On line จากสำนักงานใหญ่สู่หลายสาขา หลายคลังสินค้า หรือจากการทำงานนอกสถานที่ ด้วยการลงทุนที่ต่ำ ป้องกันจำนวน Stock สินค้ามีมากเกินกว่าความต้องการ หรือไม่เพียงพอ ด้วยการตรวจสอบปริมาณของสินค้าได้ตลอดเวลา พร้อมบริหารการจัดส่งสินค้าได้ถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลา และครบถ้วน ติดตามการขายสินค้าจากยอดขายและต้นทุนสินค้าจริง และสรุปกำไรที่ได้ สำหรับ พนักงานขาย (Sales department) การทราบกำไรขั้นต้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจราคาขาย และระบบรายงานในการติดตามการออกใบแจ้งหนี้ ลดความผิดพลาดในการรับสินค้าเข้า STOCK ด้วยระบบ Barcode มาตรฐาน อาที EAN13 และการทำงานบนคอมพิวเตอร์มือถือ จึงทำให้การจัดสินค้าและวัตถุดิบคงคลังภายในโรงงานที่มีความซับซ้อนยุ่งยาก เป็นไปได้อย่างง่ายดาย
 • โปรแกรม AS SMO สามารถบริหารจัดการระบบต่างๆในองค์กร ตั้งแต่กระบวนการระบบขายสินค้า ระบบสั่งซื้อวัตถุดิบ ระบบวางแผนการผลิต ระบบเบิกวัตถุดิบเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิต จนกระทั่งได้เป็นสินค้า และผ่านระบบวางแผนการจัดส่ง ระบบบริหารเจ้าหนี้ ลูกหนี้และธนาคาร อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกที่ ทุกเวลา
 • ระบบบริหารการขาย
  (Sale Order System) SO
 • เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับกระบวนการจองและขายสินค้า เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือ ยอดจองสินค้า รายการส่งสินค้าพร้อมใบแจ้งหนี้ไปยังลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อสินค้า โดยพนักงานขายสามารถที่จะทำรายการเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ผ่านระบบ Internet ได้อย่างง่ายดาย
 • ระบบบริหารการสั่งซื้อสินค้า
  (Purchase Order System) PO
 • เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับขบวนการ สั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่าย ตั้งแต่ขั้นตอนการขอซื้อ การสั่งซื้อ จนกระทั่งรับสินค้าที่สั่งซื้อเข้าจัดเก็บภายในคลังสินค้า ก่อนเบิกเข้าสู่กระบวนการผลิต(JOB)ต่อไป
 • ระบบบริหารสินค้าและวัตถุดิบ
  (Inventory Control System) IC
 • เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับสินค้าและวัตถุดิบในคลังสินค้า ตั้งแต่การบันทึกข้อมูลสินค้าและวัตถุดิบ การตรวจนับรายการสินค้าในคลังสินค้า ระบบการโอนสินค้า และระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง และด้วยความสามารถระบบ Web Application จึงทำให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์มือถือ เพื่อทำรายการต่างๆได้ตามสถานที่ต่างๆในโรงงาน เพื่อลดข้อผิดพลาดในการเบิกหรือรับสินค้าและวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต เหมาะสำหรับรายการสินค้าและวัตถุดิบที่เคลื่อนย้ายได้ยาก รวมถึงสามารถใช้ระบบ Barcode ที่ควบคุมได้ทั้งในระดับ Item , Lot , Serial นอกจากนี้ระบบสามารถรองรับการควบคุมยอดคงคลังของสินค้าและวัตถุดิบโดยลดจำนวนรายการ Stock Keeping Unit(SKU)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระบบบริหารการผลิต
  (Job Order System) JO
 • เป็นระบบที่ใช้ในการวางแผนการผลิต ควบคุมการผลิต ควบคุมการเบิกวัตถุดิบและรับสินค้าจากการผลิต รวมถึงวิเคราะห์สูญเสีย และ คำนวณต้นทุนของสินค้าได้หลายรูปแบบเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ได้เป็นอย่างดี
 • ระบบบริหารการจัดส่ง
  (Logistic System) LG
 • เป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบบริหารการขาย เพื่อให้ฝ่ายจัดส่งสามารถวางแผนการจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายต่างๆสามารถตรวจแผนการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า รวมถึงสามารถวิเคราะห์ต้นทุนการจัดส่งสินค้า ได้อย่างแม่นยำ
 • ระบบบริหารลูกหนี้
  (Account Receivable) AR
 • เป็นระบบที่ใช้สำหรับบริหารและติดตามลูกหนี้ โดยเริ่มจากจัดทำใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี รวมถึงการวิเคราะห์ประวัติลูกค้า โดยโปรแกรมสามารถกำหนดให้ป้อนข้อมูลต่างๆ และพิมพ์เอกสารทั้งแบบฟอร์มและรายงานได้จากสถานที่อื่นๆได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 • ระบบบริหารเจ้าหนี้
  (Account Payable) AP
 • เป็นระบบบริหารและติดตามเจ้าหนี้ รวมถึงการวิเคราะห์ประวัติเจ้าหนี้หรือผู้จำหน่าย เพื่อให้การจ่ายชำระหนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง
 • ระบบเช็คและธนาคาร
  (Cheque and Bank) CB
 • เป็นระบบที่สามารถควบคุมและตรวจสอบการรับชำระและจ่ายชำระหนี้ รวมถึงตรวจสอบ Bank Statement ทั้งในรูปแบบของเงินสด เงินโอน เช็ค ทำให้สามารถบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนใจติดต่อ info@assoftnet.com หรือโทร 028905525(Auto) เพื่อนำเสนอโปรแกรมแบบเต็มระบบ