Home
Products
Free Barcode
Implement
Downloads
About Us
Jobs
Contact Us
 
Company Profile
 • บริษัท เอบีเอส-เคเคเอส ซอฟท์เน็ท จำกัด
 • ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 และได้รับการส่งเสริมการลงทุนในด้านซอฟต์แวร์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูปด้านการบริหารทรัพยากรทั้งหมดในองค์กร (ERP) ด้วยเทคโนโลยี Web Application เนื่องจากปัจจุบันบริษัทต่าง ๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการใช้ทรัพยากร ในองค์กร ซึ่ง software จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการในองค์กรได้

 • ด้วยเหตุนี้
 • เราจึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์ ภายใต้ชื่อ “AS SOFTNET” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วย ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถทำงานจากสถานที่ต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยจัดเก็บข้อมูลของทั้งองค์กรอยู่เพียงจุดเดียว อันประกอบด้วย ระบบบัญชีการเงิน ระบบบริหารการผลิต ระบบบริหารจัดส่ง ระบบซ่อมบำรุง ระบบทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นรากฐานหรือหัวใจสำคัญในการดำเนินการธุรกิจในปัจจุบัน เหมาะสำหรับองค์กรต่างๆ ที่มีการบริหารข้อมูลจากหลายสถานที่ หรือต้องการระบบที่มีความยืดหยุ่น ด้วยการลงทุนที่ไม่สูงจนเกินไป

  ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เกิดจากพัฒนาและออกแบบของบริษัท ภายใต้ชื่อ AS SOFTNET มีดังต่อไปนี้
 • 1. AS ARMBAR โปรแกรมสร้างบาร์โค้ดสำเร็จรูปออนไลน์
 • 2. AS CMO โปรแกรมพิมพ์เช็คแบบออนไลน์
 • 3. AS REPORT โปรแกรมสร้างแบบฟอร์มและรายงานอัจฉริยะ
 • 4. AS ACCOUNT โปรแกรมบัญชีเชิงบริหารเพื่ออนาคต
 • 5. AS SMO โปรแกรมบริหารวัตถุดิบและสินค้าคงคลังออนไลน์
 • 6. AS ERP โปรแกรมการบริหารจัดการทรัพยากรทั่วทั้งองค์การ


 • นอก
 • จากหลากหลายความสามารถของโปรแกรมแล้ว เรายังมุ่งมั่นและมีปณิธานในการบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนลูกค้า ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การแนะนำระบบ BARCODE, ระบบ HARDWARE, ระบบ NETWORK เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานที่ต่างๆ ที่เหมาะสม หรือการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ทันสมัยต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ, POCKET PC เป็นต้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำโปรแกรมไปใช้งาน และเรายังมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาออกแบบโปรแกรมสำเร็จรูปให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า
  What's AS Softnet
 • AS SOFTNET มีจุดเริ่มต้นมาจาก บริษัท เอม บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการให้คำปรึกษาและวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงวางแผนภาษีอากรประเภทต่าง ๆ มานานกว่า 5 ปี ซึ่งที่ผ่านมามีลูกค้าที่ทางบริษัทได้ทำการวางระบบ กว่า 50 ราย ซึ่งอยู่ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น ธุรกิจการผลิต, ธุรกิจซื้อมา-ขายไป, ธุรกิจการบริการ เป็นต้น

 • จากประสบการณ์ในด้านการวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ที่ผ่านมา ทำให้เราได้พบกับปัญหาของลูกค้า ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่พบก็คือ


 • - ด้านสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า บริษัทหรือโรงงานการผลิตส่วนมากไม่มีการควบคุมเกี่ยวกับสินค้าและวัตถุดิบที่ดีพอ ทำให้พบกับปัญหาต่าง ๆ เช่น การสูญหายของสินค้า, การสูญเสียจากการผลิต, ยอดสินค้าระหว่างคลังกับบัญชีไม่ตรงกัน เป็นต้น และจากปัญหาดังกล่าวทำให้ข้อมูลตัวเลขที่ได้ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถนำข้อมูลไปเชื่อมโยงกับแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลหรือข้อมูลที่มีไม่ถูกต้องครบถ้วน


 • - ธุรกิจบางแห่งมีหลายสาขา บางธุรกิจที่มีหลายๆ สาขา โดยอาจจะมีโรงงานผลิตกับสำนักงานอยู่คนละแห่ง บางธุรกิจมีสาขาอยู่ตามต่างจังหวัด ปัญหาที่พบในกลุ่มนี้ คือ การที่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ แต่ละสาขาจะใช้ข้อมูลของตัวเอง แล้วจึงนำข้อมูลมารวบรวมกันที่สำนักงานใหญ่ ซึ่งทำให้การทำงานล่าช้า บางครั้งข้อมูลบางสาขาก็ไม่ถูกต้อง เมื่อนำข้อมูลมารวมกันก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาความผิดพลาดมากขึ้น


 • - ความยืดหยุ่นของ Software จากการที่เราเป็นผู้เลือก Software สำเร็จรูปต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายแล้ว แต่ปัญหาที่พบก็คือ ลูกค้าจะต้องปรับตัวให้เข้ากับ Software โดยบางครั้งต้องปรับเปลี่ยนระบบการทำงานหลายอย่าง เนื่องจาก Software ที่เลือกใช้ไม่มีความยืดหยุ่นสำหรับธุรกิจซึ่งมีมากมายหลากหลาย


 • - ราคาแพง บางครั้งลูกค้าต้องการ Software ที่สามารถรองรับการทำงานของธุรกิจได้ ซึ่ง Software ที่จะสามารถรองรับความต้องการได้ส่วนมากมักเป็น Software ที่มาจากต่างประเทศ จึงทำให้มีราคาแพง ลูกค้าบางรายไม่สามารถลงทุนกับ Software ที่มีราคาแพงได้ และยังพบปัญหาตามมา เช่น โปรแกรมไม่สามารถรองรับภาษาไทยได้ และไม่เหมาะกับระบบภาษีของบ้านเรา เป็นต้น


 • - ความล้มเหลวในการใช้โปรแกรม เนื่องจากมีลูกค้าหลายราย ที่เคยผ่านการ Implement โปรแกรมตัวอื่นมา แต่ไม่สามารถใช้งานได้จริง จนต้องล้มเลิกกลางคัน ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

 • จากปัญหาที่เราได้พบดังกล่าวข้างต้น จึงคิดหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า โดยกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาขึ้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการริเริ่มจัดตั้ง AS SOFTNET ขึ้น
 • ชื่อบริษัท ABS-KKS Softnet Co., Ltd.
  Web Site www.assoftnet.com
  E-mail info@assoftnet.com
  ธุรกิจ พัฒนา Software นวัตกรรมเพื่อการบริหารองค์กรยุคใหม่
  วิสัยทัศน์ ทำการพัฒนา Software Innovation เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกระบบ
  หลักการทำงาน 1.วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเพื่อผสมผสานให้ได้สมดุลยภาพระหว่างเทคโนโลยี บุคลากร ยุคและวัฒนธรรม และนำไปใช้ได้จริงกับธุรกิจการแข่งขันของลูกค้า AS Softnet ในยุคปัจจุบัน
  2.เน้นการบริการที่ดีที่สุด Bast Service One Stop เพราะเราเอาใจใส่ในการบริการ
  ABS-KKS Softnet Co., Ltd. © 2003-2019 AS Softnet Web application. All rights reserved.