AS Product
  ERP
Enterprise resource planning
  AS SMO
Stock management online
  AS Account
Account management online
  AS CMO
Cheque management online
  AS ARMBAR
Develop barcode online
  AS Report
Web report builder
      สร้าง Barcode ฟรี ทันที       
AS ERP
  
โปรแกรม AS ERP
Enterprise Resource Planning.
โปรแกรมบริหารระบบทรัพยากรทั่วทั้งองค์กร
 • โปรแกรมบริหารระบบทรัพยากรทั่วทั้งองค์กร (AS ERP) พัฒนาขึ้นเพื่อให้ทำงานบน WEB ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ On line บริหารงานเชื่อมต่อสำนักงานใหญ่สู่หลายสาขา หลายคลังสินค้า หรือจากการทำงานนอกสถานที่ ด้วยการลงทุนที่ต่ำ รวมไปถึงความสามารถของโปรแกรมที่เน้นความยืดหยุ่น ความสามารถในปรับเปลี่ยนกระบวน การบริหาร ( Work Flow) ความสามารถในการบริหารข้อมูลสินค้า, เจ้าหนี้, ลูกหนี้ ที่มีความซับซ้อน เรายังมีระบบบาร์โค้ดมาตรฐาน อาที EAN13 และการทำงานบนคอมพิวเตอร์มือถือ จึงทำให้การจัดระบบงานต่างๆ ตั้งแต่ระบบการซื้อ ขาย ผลิตสินค้าและวัตถุดิบคงคลัง ระบบบัญชีการเงิน ที่มีความซับซ้อนยุ่งยาก เป็นไปได้อย่างง่ายดาย

 •   + จุดเด่นของ AS Product    
    + AS Softnet เหมาะกับนักวางระบบ และที่ปรึกษาอย่างไร    
    + AS Softnet เหมาะกับผู้ใช้งานอย่างไร    
    + การประยุกต์โปรแกรม แยกตามความต้องการ    
    + การประยุกต์แยกตามประเภทธุรกิจ    
  โปรแกรม AS ERP มีระบบย่อยต่างๆ ดังนี้
  1. ระบบบริหารการซื้อสินค้า (PO)
  2. ระบบบริหารเจ้าหนี้ (AP)
  3. ระบบบริหารการขาย (SO)
  4. ระบบบริหารลูกหนี้ (AR)
  5. ระบบการเงินและธนาคาร (CB)
  6. ระบบสินค้าและวัตถุดิบ (IC)
  7. ระบบบริหารการผลิต (JO)
  8. ระบบบัญชีทั่วไป (GL)
  9. ระบบภาษี (TAX)
  10. ระบบทะเบียนสินทรัพย์ (FA)
   
  1. ระบบบริหารการซื้อสินค้า (PO)
  คุณสมบัติเด่นของระบบ
  1. สามารถเลือกวิธีการทำงานโดย บันทึกรับสินค้าพร้อมการตั้งเจ้าหนี้ หรือ บันทึกรับสินค้าเข้าคลังสำหรับฝ่ายคลังสินค้า แล้วนำเอกสารไปบันทึกตั้งเจ้าหนี้ที่ฝ่ายบัญชีได้
  2. มีระบบการคืนสินค้าแบบออกใบลดหนี้ หรือคืนสินค้าสำหรับการฝากขาย(ลดเฉพาะจำนวนสินค้า)
  3. สามารถใช้ POCKET PC ทำการรับสินค้าเข้าคลัง ไม่ต้องนำเอกสารมาคีย์ซ้ำ
  4. สามารถรับสินค้าได้ด้วยระบบ BARCODE , SERIAL , LOT
  5. สามารถรับสินค้าได้จากสาขา หรือ คลังสินค้าต่างๆและตรวจสอบยอดการรับสินค้าได้ทันที
  6. สามารถกำหนดส่วนลดแต่ละรายการหรือส่วนลดท้ายตารางได้ ทั้งรูปแบบของ บาท , เปอร์เซ็นต์ ได้หลายชั้น
  7. สามารถตรวจสอบสถานะยอดคงค้างจากเอกสารต่างๆได้ รวมถึงปิดสถานะของยอดคงค้างต่างๆได้
  8. สามารถกำหนดชื่อสินค้าในเอกสาร แยกตามรหัสเจ้าหนี้แต่ละราย
  9. สามารถกำหนดราคาซื้อ,ส่วนลด แยกตามรหัสเจ้าหนี้แต่ละราย
  2. ระบบบริหารเจ้าหนี้ (AP)
  คุณสมบัติเด่นของระบบ
  1. สามารถบันทึกข้อมูลทะเบียนเจ้าหนี้ ได้หลายชื่อออกบิล ,หลายสถานที่ส่งของ ,หลายชื่อผู้ที่ติด
  2. สามารถบันทึกรูปภาพประกอบของเจ้าหนี้ และผู้จำหน่ายได้ 6 รูป
  3. สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ไม่จำกัดรูปแบบ เช่น เงินสด ,เช็ค ,บัตรเครดิต,เงินโอน เป็นต้น
  4. สามารถสั่งพิมพ์เช็คจ่ายจากระบบได้ทันที
  5. สามารถเรียกดูรายงานจากระบบเพื่อวิเคราะห์เจ้าหนี้ได้ หลายรูปแบบ
  3. ระบบบริหารการขาย (SO)
  คุณสมบัติเด่นของระบบ
  1. สามารถเลือกวิธีการทำงานโดย บันทึกขายสินค้าพร้อมการตั้งลูกหนี้ หรือ บันทึกเบิกสินค้าออกจากคลังสำหรับฝ่ายคลังสินค้า แล้วนำเอกสารไปบันทึกตั้งลูกหนี้ที่ฝ่ายบัญชีได้
  2. มีระบบการคืนสินค้าแบบออกใบลดหนี้ หรือคืนสินค้าสำหรับการฝากขาย(เพิ่มเฉพาะจำนวนสินค้า)
  3. สามารถใช้ POCKET PC ในการบันทึกรายการเบิกและรับสินค้าภายในโดยไม่ต้องนำเอกสารมาคีย์ซ้ำ
  4. สามารถกำหนดชื่อสินค้าในเอกสาร แยกตามรหัสลูกหนี้แต่ละราย
  5. สามารถกำหนดราคาซื้อ,ส่วนลด แยกตามรหัสลูกหนี้แต่ละราย
  4. ระบบบริหารลูกหนี้ (AR)
  คุณสมบัติเด่นของระบบ
  1. สามารถบันทึกข้อมูลทะเบียนลูกหนี้ ได้หลายชื่อออกบิล ,หลายสถานที่ส่งของ ,หลายชื่อผู้ที่ติด
  2. สามารถบันทึกรูปภาพประกอบของลูกหนี้ และผู้จำหน่ายได้ 6 รูป
  3. สามารถรับชำระหนี้ได้ไม่จำกัดรูปแบบ เช่น เงินสด ,เช็ค ,บัตรเครดิต,เงินโอน เป็นต้น
  4. สามารถเรียกดูรายงานจากระบบเพื่อวิเคราะห์ลูกหนี้ได้ หลายรูปแบบ
  5. ระบบการเงินและธนาคาร (CB)
  คุณสมบัติเด่นของระบบ
  1. สามารถตรวจสอบ BANK STATEMENT ได้จากโปรแกรมเพื่อกระทบยอดกับรายการในธนาคาร
  2. สามารถตรวจสอบสถานะเช็ครับ เช็คจ่าย ได้
  3. สามารถพิมพ์รายงานเกี่ยวกับเช็คเพื่อการวิเคราะห์ได้หลายรูปแบบ
  6. ระบบสินค้าและวัตถุดิบ (IC)
  คุณสมบัติเด่นของระบบ
  1. สามารถกำหนดรูปแบบของรหัสสินค้าได้ไม่จำกัดรูปแบบ
  2. สามารถกำหนดสินค้าชุดได้ไม่จำกัด
  3. สามารถกำหนดหน่วยนับในรูปแบบอัตราส่วน หรือแบบขนาน ได้ เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีการแบ่งขายสินค้า
  4. สามารถกำหนดรูปแบบอัตราภาษีแยกตามสินค้าแต่ละรายการ
  5. สามารถกำหนดจำนวนสินค้าให้ติดลบได้หรือไม่
  6. สามารถกำหนดให้ควบคุมจำนวนสินค้าแยกตามคลัง แยกตามที่เก็บ ได้ตามรูปแบบที่ต้องการ
  7. สามารถกำหนดให้ควบคุมจำนวนสินค้าในรูปแบบ Serial No. , Lot No. , Barcode , รหัสสินค้า
  8. สามารถกำหนดต้นทุนสินค้าแยกตามคลัง แยกตามที่เก็บในรูปแบบ FIFO , AVG , LOT
  9. สามารถกำหนดราคาขายมาตรฐาน,ต้นทุนขายมาตรฐาน,ต้นทุนผลิตมาตรฐาน
  10. สามารถกำหนดเลขที่ Lot No. แบบอัตโนมัติหรือกำหนดเองได้
  11. สามารถกำหนดราคาขายได้ไม่จำกัดระดับราคา เพื่อนำไปกำหนดให้ลูกค้าแต่ละราย
  12. สามารถกำหนดสูตรการผลิต(BOM) ของสินค้าแต่ละรายการได้ไม่จำกัด
  13. สามารถกำหนดสูตรกระบวนการผลิต(PROCESS) ของสินค้าแต่ละรายการได้ไม่จำกัด
  14. สามารถกำหนดรูปแบบการโอนสินค้าระหว่างคลังได้ในรูปแบบโอนอัตโนมัติ หรือโอนโดยมีการอนุมัติระหว่างคลังสินค้า
  15. สามารถบันทึกรูปภาพสินค้าได้ 6 รูป
  7. ระบบบริหารการผลิต (JO)
  คุณสมบัติเด่นของระบบ
  1. สามารถกำหนดใบสั่งผลิต 1 ใบต่อ 1 สินค้าจากระบบขาย เพื่อทำการเบิกวัตถุดิบและรับสินค้า สำหรับคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้า
  2. สามารถติดตามสถานะการผลิตได้
  3. รองรับระบบสอบย้อนกลับของสินค้าได้
  4. รองรับการประยุกต์ใช้สำหรับงานซ่อมหรือศูนย์บริการได้
  8. ระบบบัญชีทั่วไป (GL)
  คุณสมบัติเด่นของระบบ
  1. สามารถกำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชีได้ตามความต้องการ
  2. สามารถสร้างงบการเงินได้ด้วย EXCEL ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรมตลอดเวลา
  3. สามารถกำหนดสมุดรายวันได้ไม่จำกัด
  4. สามารถกำหนดจำนวนงวดได้ไม่จำกัด
  5. สามารถกำหนดผังบัญชีแยกตาม ATTRIBUTE ได้ 5 รายการ ตามต้องการ เพื่อรองรับการวิเคราะห์งบในรูปแบบต่างๆ เช่น Cost Center ,Profit Center, Budget เป็นต้น
  6. สามารถกำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชีได้ทั้ง Periodic หรือ Perpetual
  9. ระบบภาษี (TAX)
  คุณสมบัติเด่นของระบบ
  1. สามารถสั่งพิมพ์รายงานภาษีซื้อขายจากระบบได้
  2. สามารถกำหนดประเภทเงินได้ และอัตราภาษีหัก ณ. ที่จ่ายไว้ล่วงหน้า ได้
  3. สามารถบันทึกรายการซื้อขายสินค้า บนหน้าจอโดยตรงได้
  10. ระบบทะเบียนสินทรัพย์ (FA)
  คุณสมบัติเด่นของระบบ
  1. สามารถคิดค่าเสื่อมของสินทรัพย์ ได้ 3 วิธี คือ เส้นตรง,ลดยอด,กำหนดเอง
  2. เชื่อมโยงกับระบบสินค้าและวัตถุดิบ ไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำบนหน้าจอ
  3. มีระบบการขายสินทรัพย์และการซ่อมบำรุงสินทรัพย์ (Option)
    กลับขึ้นด้านบน